Algemene Bepalingen

Algemene Bepalingen Dreamworx:

 1. In het geval van een buitenoptreden kunnen de weersomstandigheden, zoals regen, wind en een natte onder- of speelgrond, naar het oordeel van betrokken artiest of Contractant 2, een voorstelling of een gedeelte daarvan verhinderen. Voorgenoemde omstandigheden zijn voor risico van Contractant 1 en ontslaat haar niet van de overeengekomen betalingsverplichting.
 2. In geval van overmacht van een der contractanten verplichten zij zich per direct elkaar hiervan telefonisch in kennis te stellen. Bij onbereikbaarheid geschiedt het zo spoedig mogelijk. Beide contractanten behouden zich het recht het optreden onder dezelfde condities opnieuw te laten plaatsvinden.
 3. In geval van ziekte of ongeval van betrokken artiest(en) heeft Contractant 1 het recht om op zijn kosten een onderzoek te laten instellen door een controlerend geneesheer.
 4. Behoudens de punten 1 tot en met 3 van deze algemene bepalingen zal bij het niet nakomen van de contractverplichtingen door de contractant welke in gebreke is gebleven een schadevergoeding worden betaald ter grootte van de overeengekomen som. Zowel bij een eenmalig optreden als bij opdracht gedurende een periode. Deze vergoeding kan terstond worden gevorderd door de benadeelde partij. Alle in deze te maken kosten komen voor rekening van de in gebreke gebleven contractant.
 5. Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontrole(s), verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kunnen de artiest(en) noch Dreamworx op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die zou kunnen opgelopen worden.
 6. Contractant 2 draagt zorg voor de veiligheid van de artiest(en) en materialen. Voor schade, vermissing of diefstal is Contractant 2 niet verantwoordelijk. Contractant 2 is niet verantwoordelijk voor eventuele schroei- en/of brandplekken
 7. Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Dreamworx die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.
 8. Na akkoordbevinding retourneert Contractant 1 een ondertekend exemplaar aan Contractant 2 binnen 7 dagen na dagtekening.
 9. Contractanten verklaren persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.
 10. De artiest verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.
 11. Opdrachtgever zal zorg dragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend warm en koud water dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn. Tevens dienen er voldoende stoelen en tafels aanwezig te zijn.
 12. De artiest en crew hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.
 13. Benodigde vergunningen voor het optreden zijn de verantwoordelijkheid van de organiserende partij, in deze (de opdrachtgevers van) contractantVergoedingen en betalingen.
 14. Contractant is aan Dreamworx de bedragen verschuldigd volgens de overeengekomen vergoedingen als vermeld in de overeenkomst.
 15. De betaling van het honorarium van de artiest(en), acts, entertainment of andersoortige producten geschieden per bank of giro. Deze betalingen dienen uiterlijk volgens de aangegeven betalingsdatum (14 dagen na de datum van de uitgevoerde dienst) in het contract te zijn ontvangen op de bankrekening van Dreamworx; tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 16. Indien Contractant 1 niet heeft betaald, is Contractant 1 zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 17. Vanaf de datum waarin Contractant in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag en is Contractant tevens de op in vordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke verschuldigd. Voor zowel de Gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten is Dreamworx gerechtigd Contractant 100% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
  Eveneens zal er een verhoging zijn à 10% van de totale gage Administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht. De aanmaningen kunnen elk elf werkdagen met herhaling verstuurd worden.Annulering
 18. Annulering van het optreden door de opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven.
 19. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst kan slechts schriftelijk of per email aan Dreamworx geschieden.
 20. Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel op advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond.
  De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct opeisbaar.
  Bij annulering binnen:
  Één (1) maand of korter – 100%
  Één (1) tot drie (3) maanden – 75%
  Drie (3) tot vijf (5) maanden – 50%
  meer dan vijf (5) maanden – 25%
 21. De annuleringsregeling is al van toepassing bij een overeenkomst/ opdrachtbevestiging per email of per fax of per brief of mondeling of wanneer het contract door beide partijen is ondertekend.
 22. Contractant 2 verklaart in het bezit te zijn van alle benodigde vergunningen om als inhoudingsplichtige of zelfstandige te mogen optreden en zal deze verschuldigde premies tijdig aan de desbetreffende instanties afdragen.